Košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.stanekmoto.cz s účinností od 1. 8. 2023

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.stanekmoto.cz v rámci celé ČR. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je: Staněk MOTO s.r.o., č.p. 34, 386 01 Nebřehovice, IČ: 17863228, OR: C 32798 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

V situacích, které tyto obchodní podmínky neupravují, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je zboží nabízené prodávajícím v jeho internetovém obchodu, provozovaném na stránkách www.stanekmoto.cz.

Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na nákup zboží, které je kupující povinen uskutečnit při objednávání zboží, jsou následující:

a) výběr zboží,
b) vložení zboží do nákupního košíku,
c) volba způsobu dopravy a platby,
d) uvedení předepsaných identifikačních a dodacích údajů,
e) odeslání objednávky.

Kupující je povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn změnit údaje uvedené v objednávce.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím prostředků elektronické komunikace kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

Odesláním vyplněné objednávky kupující současně potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že s nimi souhlasí.

Smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající potvrdí doručení objednávky kupujícímu zasláním potvrzení na email kupujícího uvedený v odeslané objednávce, ve kterém je uveden základní obsah uzavřené smlouvy a tyto všeobecné obchodní podmínky.

Uzavřením smlouvy vzniká kupujícímu povinnost zaplatit kupní cenu a související náklady dle jím zvoleného způsobu úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů.

Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Kupní smlouva je archivována v elektronické podobě v informačních systémech prodávajícího a je přístupná pouze prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, a dále bez udání důvodu.

Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

3. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku lze stornovat pouze e-mailem kdykoliv před závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží kupujícímu. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku stornovat bez jakýchkoliv sankcí ze strany prodávajícího.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník neprodleně informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce kupující uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení prodávajícího o zrušení objednávky.

4. Způsob dodání a převzetí objednaného zboží

 • osobně na prodejnách prodávajícího: Staněk MOTO s.r.o., č.p. 34, 386 01 Nebřehovice
 • doprava provedená prodávajícím ke kupujícímu na místo určení
 • přepravní službou na adresu udanou kupujícím

5. Expediční poplatek

K ceně zboží je účtován poplatek za expedici zboží v případě využití:

 • individuální doprava podle předem sjednané ceny dle typu zboží, náročnosti přepravy a vzdálenosti
 • doprava přepravní společností: 100,- až 200,- Kč včetně DPH + dobírka, dle zvoleného typu přepravy
 • osobně na jedné z prodejen prodávajícího: zdarma

6. Způsob úhrady objednaného zboží

a) hotově nebo platební kartou při převzetí zboží
b) dobírkou
c) bankovním převodem - potřebné údaje pro platbu bankovním převodem budou zaslány v e-mailu prodávajícího kupujícímu
d)platba přes platební bránu Global Payments s.r.o.

Zboží je odesíláno po připsání celkové kupní ceny zboží na účet prodávajícího.

U všech způsobů úhrady objednaného zboží platí, že kupující se stává vlastníkem zboží až po uhrazení celkové kupní ceny zboží včetně expedičních poplatků. Prodejní cena je aktuální cena uveřejněná na webových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky zákazníka prodávajícímu.

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

7. Doprava zboží

Zboží lze zaslat na jakoukoliv existující adresu kupujícího v České republice. Pokud si kupující neodebere zboží osobně, zasílá ho prodávající na adresu místa určení uvedenou v objednávce, popř., není-li tato adresa v objednávce uvedena, do sídla (místa podnikání, bydliště) kupujícího, nedohodne-li se s ním jinak. U některých námi nabízených produktů je v zájmu zajištění správné funkčnosti a zkvalitňování péče o naše zákazníky nutné osobní předání, o čemž Vás budeme včas telefonicky informovat.

Zboží, které je skladem, se standardně expeduje do 2 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je převážné expedováno v rozmezí 5 až 14 dnů. U méně běžného zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku e-mailem bez jakýchkoli sankcí ze strany prodávajícího.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.

Po doručení zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda její obal nevykazuje známky výrazného poškození. Pokud kupující zjistí při přebírání zásilky od dopravce známky výrazného poškození, je povinen, nestanoví-li dopravce jinak

- je-li dopravcem PPL, sepsat s předávajícím řidičem zápis do předávacího protokolu a poté do tří dnů informovat prodávajícího o poškození zboží při přepravě,

- je-li dopravcem Česká pošta, s.p., uplatnit reklamaci poškozeného zboží při přepravě prodávajícímu a k reklamaci musí předložit jak porušený obal, tak poškozené zboží.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, jiným způsobem nebo na jinou adresu, než kupující uvedl v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží.

Pro případ, že kupující bezdůvodně odmítne převzít dodávku, se sjednává povinnost kupujícího uhradit všechny škody a náklady vzniklé prodávajícímu marným zasláním zboží. Kupující povinen zaplatit prodávajícímu ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího k zaplacení této částky.

8. Převzetí zboží zákazníkem

Stroj je zákazníkovi předáván zkompletovaný, seřízený a vyzkoušený. Zákazník je zdarma seznámen s obsluhou a údržbou stroje.

9. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Společnost Staněk MOTO s.r.o. je autorizovaný prodejcem veškerého prodávaného zboží. Proto se záruční podmínky řídí podle záručních podmínek jednotlivých výrobců zboží.

Pokud je kupující podnikatelem, je poskytována záruka 12 měsíců od převzetí zboží a v takovém případě má podnikatel pouze právo na bezplatné odstranění vady, popřípadě, šlo-li by o vadu neodstranitelnou, právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 • běžným opotřebením,
 • nesprávným použitím výrobku,
 • nesprávným skladováním výrobku.

Právo z titulu odpovědnosti za vady věci uplatní kupující u prodávajícího v záruční lhůtě na adrese Staněk MOTO s.r.o., č.p. 34, 386 01 Nebřehovice bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. V reklamaci je kupující povinen přesně popsat zjištěnou vadu. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamace zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle ust. § 2166 Občanského zákoníku uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10. Reklamační podmínky

Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit právo z titulu odpovědnosti za vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží či služby (tzv. reklamace).

Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR.

Případnou vadu je kupující povinen oznámit prodávajícímu na adresu Staněk MOTO s.r.o., č.p. 34, 386 01 Nebřehovice bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí. V reklamaci je kupující povinen přesně popsat zjištěnou vadu. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne doručení reklamace zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a 2096 občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

A: Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě, že je vadné plnění nepodstatným  porušením smlouvy.

B: Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K účinkům podle předchozích vět soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro  odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je
poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Záruky a reklamace baterií:

 • záruka se nevztahuje na pokles kapacity (zkracováním času práce přístroje s baterií), která je způsobena běžným užíváním a záleží od intenzity používání - množství cyklu vybíjení a nabíjení baterie. Záruční lhůta na mechanické části akumulátoru a elektroniku je 24 měsíců, na  plnou kapacitu akumulátoru je poskytována záruka 6 měsíců.
 • záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením (zkrat), nedostatečnou údržbou baterie (nedostatečné nabíjení, zničení úplným vybitím, zmrznutím, působení vody, nabíjení špatnou nabíječkou atd.)
 • chemická vnitřní část baterie užíváním způsobuje pokles výkonu baterie. Jedná se o přirozené opotřebení baterie a reklamace nemusí být uznána jako záruční

Záruční doba a životnost baterie jsou různé pojmy. Životnost baterií je dána použitou technologií a způsobem i intenzitou používání, proto nemusí být stejná jako záruční doba. Baterie je spotřební zboží, přirozeně klesá kapacita baterie stářím i užíváním.

11. Bonusy a slevy

Veškeré bonusy a slevy platí pouze do vyprodání zásob nebo do konce uvedeného data. Na bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

12. Dárkové poukazy

Konec platnosti poukazu je dán datem uvedeným na poukazu. Po tomto datu již není možné poukaz uplatnit.

13. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

Toto ustanovení se vztahuje pouze na zboží předané přepravní službou.

Je-li kupující spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit ode dne jejího uzavření až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží, a to bez udání důvodu. Je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit ode dne uzavření smlouvy až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo jeho části, a to bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, bylo-li odstoupení odesláno prodávajícímu poslední den lhůty.

Kupující uplatní své právo odstoupit od smlouvy

a) zasláním na emailovou adresu prodávajícího info@stanekmoto.cz,
b) předáním na kterékoli prodejně prodávajícího.

Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář, který je k dispozici na poslední straně.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle tohoto článku, vrátí mu prodávající zaplacenou kupní cenu za zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než bude prodávajícímu vráceno zboží anebo věrohodným způsobem doloženo jeho odeslání prodávajícímu.

Společně s kupní cenou vrátí prodávající kupujícímu i související náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to

a) zasláním na adresu prodávajícího Staněk MOTO s.r.o., č.p. 34, 386 01 Nebřehovice
b) předáním osobně v prodejně prodávajícího.

Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno prostřednictvím držitele poštovní licence.

Zaplacená kupní cena a související náklady budou kupujícímu vráceny následujícím způsobem

a) pokud kupující uhradil kupní cenu a související náklady prostřednictvím internetových platebních nástrojů (platební kartou online, rychlým převodem nebo bankovním převodem), budou mu kupní cena a související náklady vráceny vždy stejným způsobem, a to na účet, z nějž byly uhrazeny,

b) pokud kupující uhradil kupní cenu a související náklady platební kartou na prodejně prodávajícího, budou kupní cena a související náklady vráceny na účet kupujícího, z nějž byly uhrazeny, ledaže kupující v odstoupení od smlouvy uvede jinak,

c) pokud kupující uhradil kupní cenu a související náklady na dobírku nebo v hotovosti na prodejně, budou kupní cena a související náklady vráceny způsobem, který kupující uvedl v odstoupení od smlouvy,

Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží, pokud možno ve stavu, v jakém jej převzal, úplné a s kompletní dokumentací, čisté a nepoškozené a bez známek opotřebování a pokud možno v originálním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží nekompletní anebo bude znečištěno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno nebo jinak znehodnoceno, vzniká kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení snížení hodnoty zboží oproti kupujícím zaplacené kupní ceně, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

Bude-li kupující požadovat vrácení kupní ceny a souvisejících nákladů na prodejně prodávajícího v hotovosti, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu a související náklady za předpokladu, že tomu nebrání tyto obchodní podmínky, má dostatek hotovosti a nebude nutné zjišťovat poškození zboží podle předchozího odstavce.

Kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případech uvedených v právních předpisech (zejména zboží upravené podle požadavků kupujícího, zboží podléhající rychlé zkáze, zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží dodané v uzavřeném obalu, které bylo vyňato a z hygienických důvodů jej nelze vrátit).

Odstoupení od smlouvy z jiného důvodu tím není dotčeno.

14. Ostatní ujednání

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@stanekmoto.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího bez zbytečného odkladu po vyřízení stížnosti.

Mimosoudní řešení sporů zejména prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení) je možné a je založeno na dobrovolné účasti obou stran.

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho právo vyplývající z uzavřené smlouvy. Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím v takové věci spor, který se nepodaří urovnat, má kupující, je-li spotřebitelem, právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u České obchodní inspekce (www.coi.cz) anebo jiného příslušného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jejichž seznam je zveřejněn na stránkách www.mpo.cz. Kupující může využít pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je přístupná na stránkách http://ec.europa.eu/odr.

Prodávající a kupující se mohou dohodnout odchylně od těchto všeobecných obchodních podmínek. Tato odchylná ujednání mají před těmito podmínkami přednost.

V situacích, které tyto všeobecné obchodní podmínky neupravují, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především občanským zákoníkem.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2023.

Na těchto stránkách používáme soubory cookie

Abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší zážitek a nabídku, měříme, vyhodnocujeme a spolupracujeme s vybranými partnery (mj. Google, Seznam, Heureka).
Děkujeme, že nám k tomu dáte Váš souhlas.